دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

مشخصات اعضای گروه استان

باسمه تعالی
مشخصات اعضای گروه زبان و ادبیات فارسی متوسطه دوم استان سیستان و بلوچستان
سال تحصیلی ۹۷- ۹۶

۱-آمنه تاک سرگروه ۸۲۵۲۵۱۲۵ دکترای زبان و ادبیات فارسی ۳۰ ۴ ۱۲-۷ دوشنبه و سه شنبه ۰۹۱۵۵۴۳۴۲۵۷

۲- مریم مالکی عضو گروه ۸۲۴۰۲۹۲۶ کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی ۲۶ ۴ ۱۲-۷ دوشنبه ۰۹۱۵۱۹۰۹۰۵۷

آدرس پست الکترونیک استانadabiyatzahedan@yahoo.com